Author Archives: admin

Är konsumtion målet i vår strävan efter välfärd?

Idag definieras människor alltmer som ekonomiska varelser. Finns det någon rimlighet som gör denna syn korrekt i sina grundantaganden om människan?

Svaret blir för det flesta människor, Nej. Men intressant blir det om man går tillbaka till marknadsekonomins barndom där tänkare som Adam Smith utgick från en stark övertygelse på den kristna tron och där han definierade systemet med en övertygelse om att människor gör handlingar utifrån ett kristet etiskt synsätt.

Idag är de moraliska påbuden annorlunda, och för att skaffa sig en identitet idag krävs konsumtion. Välfärd idag är liktydigt med materiellt välstånd. Har detta gjort oss lyckligare? I välfärdssverige får vi hela tiden nya rapporter om att sjukskrivningarna ökar. Ofta anger man stress och psykisk ohälsa som en av huvudorsakerna till detta. Skulle man inte kunna säga att vi lever i ett stressamhälle eller ett psykossamhälle när man ska omformulera välfärdsstaten?

Det förnuft som styrt oss in i detta tänkande brukar ibland benämnas som ett “tekniskt förnuft”. Jag tycker det ligger någonting i detta. Så länge vi konsumerar, så kan vi producera mera så vi kan arbeta mera i en evig spiral.

En spiral som slutar med sjukskrivningar och utbrändhet. Därför frågar jag mig om konsumtion är målet i vår strävan efter välfärd?

Ilska kan vara dold passion

Vad utmärker en människa som tar egna initiativ, är engagerad i den värld hon lever i och känner sig ha mod att förändra tillstånd som är fel? Psykoanalytikern Rollo May framför bl a tankar om att egenskaper som vilja, och förmågan att känna omsorg mot varandra, fritt ska kunna existera i människans känsloliv. Viljan skapar ett mod som sedan kan göra individen friare till sig själv därmed också friare till sin omvärld.

Ilska är en egenskap som jag tror kan vara intressant att koppla in i detta sammanhang. Om man tänker sig en individ som känner sig likgiltig och inte har någon stark förmåga att göra egna självständiga val, kan förekomsten av ilska väcka upp en individ. Ilskan stärker viljan som i sin tur väcker modet. Med ett starkt mod vågar man ta initiativ som man annars inte skulle vågat och därigenom blir man mer hänsynsfull till sin omgivning och vågar gå in mer passionerat inför de uppgifter man tar sig an i vardagen.

Ett bra redskap för kritik

Sociologi är ett bra redskap att använda för samhällskritik. Det är min ambition att denna blogg ska kunna ge en god inblick i vad Tankegods arbetar för och hur vi formulerar kritik mot gängse föreställningar om hur individer i och utanför en organisation bör uppfattas. Målet är en öppen dialog om hur vi kan föra samhället vidare och se de utmaningar som ska tas för att uppnå ett samhälle med större delaktighet och mer långsiktiga perspektiv i den offentliga debatten.

Reflexion på dagens arbetsliv

Samtidigt som sjukskrivningarna ökar för dem som jobbar heltid, står flera hundratusen utanför arbetsmarknaden idag. Politiker oavsett färg argumenterar för arbetslinjen som ska få fler människor sysselsatta med politiska åtgärder.

En effekt av globaliseringen har under flera år varit att industrierna flyttar ut produktionen till låglöneländer för att minska sina produktionskostnader. Desamma gäller flera av jobben inom tjänstesektorn. Och i Sverige tar invandrare jobben som vi själva inte vill ha.

Då vi vet de allvarliga mänskliga följder hög arbetslöshet får för ett samhälle väljer politiker att tänka i samma banor som man alltid gjort. Det är ett allvarligt problem att vi inte tänker annorlunda kring hur arbetslivet ska fungera och kritiskt ifrågasätta det grundläggande tänkandet om arbetstiden som finns i dessa frågor.

Om vi kunde vi dela på de jobb som finns kvar, skulle de som nu inte kommer in i arbetslivet få en chans att göra det och dem som jobbar för mycket skulle kunna jobba mindre. Vad är det som hindrar oss från detta? Jag tror att det enbart handlar om vår syn på detta, och denna syn måste förändras.

Med ett sydeuropa med långt mycket högre arbetslöshet än vår, måste vi förstå detta problems verkliga karaktär och hitta lösningar som fungerar och inte en ny slogan som man kan vinna nästa val med.

test