Klimatfrågan och framtiden

Genom klimatfrågan skapas nya frågeställningar kring människans villkor på jorden, vad vi bör sträva efter och skarp fingervisning  om vad som går fel när vi inte visar hänsyn till platsen där vi lever.

Dagens konsumtion och höga sjukskrivningstal för psykisk ohälsa är ett tydligt tecken på att ett nytt positivt narrativ behövs som binder samman tillvaron för människor. Ett sådant arbete kräver ett engagemang från var och en och ställer frågor som: Vad kan jag bidra med, varför blir mina erfarenheter viktiga när vi förändrar synen på individen och samhället?

Idag är samtidigt  möjligheterna stora att göra förändringar både på ett personligt och samhälleligt plan som gör att vi kan leva ett bättre liv och skapa samhällen som vi vill leva i. Den tomma materialismens dagar är förbi och vad som väntar oss kan både bli en mängd utmaningar men också en möjlighet till att fler personer får chans att leva ett bättre liv, inte minst psykiskt och socialt. Genom att undersöka klimatfrågan på djupet kan vi kunna undersöka hur vi på ett konkret sätt skulle vilja utforma ett hållbart samhälle.

Med utgångspunkt från en sociologisk omvärldsanalys där organisationer, offentlig sektor och ideellt arbete analyseras finns möjligheter genom klimatfrågan, från den civila sektorn och andra organisationer till en ny syn på individen. Finns det nya sätt att ta tillvara erfarenheter och kunskap inom organisationer, kommuner och landsting?

Rapporter skrivna vid Lunds universitet:

Masteruppsats i miljövetenskap -Tillämpad klimatstrategi (2019):

Regionala målbilder för hållbara transporter . Målbilder och berättelsers betydelse för integreringen av målbilder för hållbara transporter.  Som klimatstrategiskt verktyg i det regionala arbetet med hållbara transporter kan investeringar i gång-, cykel- och kollektivtrafik vara viktiga redskap för att åstadkomma minskade klimatutsläpp som kan påverka andra viktiga hållbarhetsmål som folkhälsa, minskat buller, grönare utomhusmiljöer, minskade utsläpp av partiklar och utrymme för kreativ stadsplanering.

Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap (2009):

Klimatmiljarderna- en diskursanalytisk undersökning av rapporteringen kring klimatmötet i Köpenhamn . Representanter för 193 länder samt mer än 130 stats- och regeringschefer samlades i december 2009 för att diskutera ett nytt klimatavtal i Köpenhamn. Detta får stor uppmärksamhet i medierna då mötet innehåller en arena av representanter från olika länder och politiker som ska komma överens om ett hållbart avtal, samtidigt som näringsliv och miljörörelser närvarar.