Ernst Wigforss, intelligentsian inom arbetarrörelsen

Ur ett jämlikhetsperspektiv och demokratiskt perspektiv är den viktigaste uppgiften just nu att få ordning på den svenska skolan. En annan viktig fråga blir att i försöka utjämna inkomstskillnader i landet och samtidigt se till att arbetslösa och sjukskrivna inte fastnar i system där det grundläggande människovärdet blir urholkat.

När arbetarrörelsen var yngre i mitten på 1900-talet vågade politiker tro på reformer nya som tryggade individerna och samtidigt gav dem frihet. Man hade en vilja för hur man ville att samhället skulle se ut. Den debatten saknas helt idag. Socialdemokratin hade med tänkare som Ernst Wigforss en frihetlig syn på individen och på vad människans uppgift i samhället skulle vara. På senare tid har denne Wigforss blivit uppmärksammad av basinkomströrelsen i Sverige med sina ord

“Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.”

Man tror knappt det är sant! Är dessa ord från en Socialdemokrat? Wigforss tillhörde den del av socialdemokratin som utveckade det idépolitiska arbetet och stod på sig i frågor om individens frihet. På den tiden fanns en tydlig intelligensia knyten till rörelsen som idag inte finns och bristerna syns i dagens syn på tillväxt och den förhärskande arbetslinjen.

Vi lever i ett samhälle som dramatiskt förändrats sedan 1950-talet. Då anställningstillfällen minskar, minskar också statens skatteintäkter. Lösningen finns i att effektivisera systemen, men hur ska det gå till? Jag tror att en del av lösningen skulle kunna vara att införa så kallad negativ inkomstskatt. Det skulle minska byråkratin och statens negativa förmyndarställning gentemot individen. Reformen kan ses som väldigt liberal och samtidigt socialistisk.

Arbetsbördan som dagens tjänstemän inom Arbetsförmedlingen och socialförvaltning nu upplever, vilket säkerligen saknar motstycke, skulle minska och dessa tjänstemän skulle istället kunna inrikta sig på de arbetsuppgifter som de faktiskt ska göra. Framförallt skulle individer som går arbetslösa nu på grund av att det inte finns arbeten skulle känna sig fria och deras människovärde skulle återupprättas. Systemet skulle få människor att tro på samhället istället för att känna misstro till samhället och de styrande politikerna.

Det finns en anledning till att antalet arbetstillfällen minskar och att visstidsanställningar och timanställningar ökar i samhället. Och det är att det helt enkelt inte behövs fler arbeten till att producera de varor och de tjänster som samhället behöver idag. Denna utveckling har vi bara sett början på hittills och den kommer att fortsätta drastiskt under de kommande åren. De tekniska framstegen har möjliggjort detta som i stor utsträckning gjort samhället till ett bättre samhälle. Baksidan av detta är att människor inte längre kan garanteras trygga anställningar. Detta för med sig flera problem, framförallt skapar osäkerheten inför framtiden ängsliga individer som inte kan eller vågar göra det som intresserar dem, det kan vara att vidareutbilda sig eller skaffa familj eller att starta ett eget företag exempelvis.

I Sverige har vi ett så välfungerande system för preliminärskatt att ett system med negativ inkomstskatt skulle vara särskilt fördelaktig här. Ett försök borde göras i ett avgränsat område för att se effekten av det. Företrädesvis glesbygden i Lappland som under flera decennier utnyttjat stora naturresurser som malm, skogar och vattenkraft utan att de bosatta i dessa områden någonsin sett att de fått tillbaka något från staten. Det enda utvecklingen som skett där är att människor lämnar orten och söker sig till storstäderna. Reformen skulle om den infördes nationellt ändå inte vara kostsam.

I tidningen ETC kunde man i decembernumret för ett år sedan  ta del av en uträkning om hur mycket en sådan reform skulle kosta och summan var där 140 miljarder, vilket visserligen är mycket pengar men väldigt lite pengar ändå med tanke på den positiva förändring i människors fysiska och psykiska hälsa som skulle kunna komma ske.