Vad kan gammalt tankegods ge oss?

Vad har gamla samhällsteorier med dagens omvärld att göra? I mitt arbete vill jag knyta samman samhällsteorier inom bl a sociologi och filosofi för att skapa en bild av vad som kan göras inom en organisation för att skapa nya värden. Vad har gamla tänkare som Hanna Arendth och Herbert Marcuses tankar för betydelse då vi agerar som människor i dagens samhälle och organisationer?

Min uppfattning är att om vi vill så kan vi nå fram till människor på ett mer direkt sätt i dagens samhälle än vad vi kunde göra tidigare. Vad hindrar oss? Jag tror att det kan finnas strukturer och tankesätt som hindrar oss men genom att bli medvetna om dem får vi större möjligt att agera med frihet inom vår organisation och att man genom friheten också kan ta tillvara kunskaper inom en organisation. Genom kritik får vi medel till att agera mer förnuftigt idag.

Ett bra redskap för kritik

Sociologi är ett bra redskap att använda för samhällskritik. Det är min ambition att denna blogg ska kunna ge en god inblick i vad Tankegods arbetar för och hur vi formulerar kritik mot gängse föreställningar om hur individer i och utanför en organisation bör uppfattas. Målet är en öppen dialog om hur vi kan föra samhället vidare och se de utmaningar som ska tas för att uppnå ett samhälle med större delaktighet och mer långsiktiga perspektiv i den offentliga debatten.

Reflexion på dagens arbetsliv

Samtidigt som sjukskrivningarna ökar för dem som jobbar heltid, står flera hundratusen utanför arbetsmarknaden idag. Politiker oavsett färg argumenterar för arbetslinjen som ska få fler människor sysselsatta med politiska åtgärder.

En effekt av globaliseringen har under flera år varit att industrierna flyttar ut produktionen till låglöneländer för att minska sina produktionskostnader. Desamma gäller flera av jobben inom tjänstesektorn. Och i Sverige tar invandrare jobben som vi själva inte vill ha.

Då vi vet de allvarliga mänskliga följder hög arbetslöshet får för ett samhälle väljer politiker att tänka i samma banor som man alltid gjort. Det är ett allvarligt problem att vi inte tänker annorlunda kring hur arbetslivet ska fungera och kritiskt ifrågasätta det grundläggande tänkandet om arbetstiden som finns i dessa frågor.

Om vi kunde vi dela på de jobb som finns kvar, skulle de som nu inte kommer in i arbetslivet få en chans att göra det och dem som jobbar för mycket skulle kunna jobba mindre. Vad är det som hindrar oss från detta? Jag tror att det enbart handlar om vår syn på detta, och denna syn måste förändras.

Med ett sydeuropa med långt mycket högre arbetslöshet än vår, måste vi förstå detta problems verkliga karaktär och hitta lösningar som fungerar och inte en ny slogan som man kan vinna nästa val med.

test