Monthly Archives: August 2013

Flykten från friheten

Socialpsykologen Erich Fromm utkom 1945 med boken -Flykten från friheten. Fromm försöker i boken ge sin förklaring på varför människans frihetssträvan, som varit ett framträdande tecken i  västerländska samhällen under hundratals år blir en komplicerad process där målet ofta går förlorat. I dag  när poplism och enkla lösningar präglar det politiska livet blir Fromms tankar om frihet aktuella på nytt.

Den tes Fromm framför i boken är att människans strävan efter frihet ofta följs av individualisering och ökad isolering. Som exempel analyserar Fromm feodalsamhället i Italien under reformationstiden där en ny köpmannaklass växte sig starkare. Det ekonomiska utrymmet denna nya klass skaffade sig gav en ny frihet till individen men ökade också isoleringen och ångesten hos dessa individer då man inte som tidigare visste tydligt vilken roll man spelade i det nya samhället. Martin Luthers nya inriktning inom kristendomen spelar därför en viktig roll för att föra individen tillbaka till religiositeten och tryggheten som man famlat efter i denna nyvunna frihet.

Fromm ger även en bland flera förklaringar till nazismens tillväxt i Tyskland efter första världskriget som ett uttryck för en missnöjd lägre medelklass, vars villkor hotas och där arbetarklassen, vilka man tidigare kunnat tydligt positionernat sig från, med nya arbetsvillkor och löner uppnår liknande position som man själv. Nazismen kunde därför spela på dessa kuvade individers auktoritetstro och återinföra den tidigare tydliga uppdelningen av individerna i samhället.

I det sista kapitlet framhåller Fromm att individers frihet i vårt demokratiska samhälle kommer att vara fortsatt svår då likformighet och konforma ideal fortsätter att ha stort inflytande i våra liv. Då förlusten av jaget ökat tvånget att likrikta sig resulterar det i ett djupt tvivel på den egna identiteten. Detta kan endast brytas enligt Fromm om människan bemästrar samhällslivet och underställer den ekonomiska apparaten den mänskliga lyckan som dess mål.